Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden LM Totaal Montage. 


Bij het leveren van een dienst, aangaan of voortzetting van een abonnement gaat klant/abonnee automatisch akkoord met de  onderstaande voorwaarden. 

 

1.00 C.V.-ONDERHOUDSABONNEMENT, waarin opgenomen.

1.01 Het éénmaal per jaar uitvoeren van de noodzakelijke controle/onderhoud volgens fabrieksadvies.

1.02 Het zonodig afstellen van de regelapparatuur.

1.03 Het zonodig tijdens de controle bijvullen van de installatie.

1.04 De kosten van voorrijden en arbeidsloon voor het verhelpen van storingen in het toestel met uitzondering van de  warmtewisselaars. 

1.05 Het verhelpen van verwarmingsstoringen binnen 24 uur na melding, verwarmingsstoringen tijdens het stookseizoen  gemeld voor 21.00 uur verhelpen wij zover als mogelijk nog dezelfde dag.

1.06 Het verhelpen van warmwaterstoringen binnen 24 uur na melding, verwarmingsstoringen op werkdagen gemeld  voor 17.00 uur verhelpen wij zover als mogelijk nog dezelfde dag. 

1.07 Het jaarlijks telefonisch contact zoeken voor het maken van een afspraak m.b.t. de jaarlijkse controle.

 

2.00 Het abonnement is niet van toepassing op.

2.01 Reparaties aan de cv.-installatie buiten het toestel. (geen voorrijkosten)

2.02 Reparaties niet behorende tot de cv-installatie.

2.03 De kosten van de te vervangen materialen.

2.04 De arbeidstijd, welke noodzakelijk is voor het vervangen van het totale toestel en warmtewisselaars.  (boilers/tapvat) 

2.05 De arbeidstijd, welke noodzakelijk is voor het vervangen van installatiedelen, welke zich buiten het toestel  bevinden. 

2.06 Storingen, die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, nalatigheid, doe het zelf werkzaamheden door derden. 

2.07 Onvoorziene storingen in de gas, stroom- of watervoorziening.

2.08 Buiten de controle bijvullen of ontluchten van de installatie.

2.09 Het ontkalken van de warmtewisselaar of boiler.

2.10 Als het toestel of delen daarvan niet goed bereikbaar zijn door externe omstandigheden.

2.11 Als er geen gelegenheid gegeven is om een storing tijdens de normale arbeidstijden op te lossen.

2.12 Als er spoed geëist wordt, terwijl de storing zich al vaker heeft voorgedaan.

2.13 Als er een defect onderdeel geconstateerd wordt en dit mag niet vervangen worden en in een later stadium dit  alsnog moet gebeuren. 

2.14 Als er onterecht een beroep op ons is gedaan, zoals b.v. buiten de normale werktijden een beroep op de  storingsdienst doen en de storing blijkt niet spoedeisend of al oud te zijn. 

 

3.01 Op door ons geleverde en gemonteerde onderdelen tijdens een reparatie verlenen wij drie maanden garantie, welke  zich beperkt tot herleving. 

3.02 Op niet door ons geleverde onderdelen verlenen wij en verzorgen wij niet de garantie-afwikkeling of anders  overeengekomen. 

3.03 Na vervanging van een defect bevonden onderdeel, waarvoor de monteur altijd toestemming vraagt, is restitutie niet  mogelijk. 

3.04 Bij installatiewerk is de garantie één jaar op de montage, op materiaal is de fabrieksgarantie van toepassing

 

4.01 Het cv-onderhoudsabonnement gaat in na de controlebeurt (of anders overeengekomen) en wordt aangegaan voor  de duur van één jaar en wordt na het maken van een afspraak voor een nieuwe controle/onderhoudsbeurt voor dezelfde periode verlengd. 

4.02 Het ventilatie-onderhoudsabonnement wordt aangegaan voor de duur van vier jaar.

4.03 Het ventilatie-onderhoudsabonnement wordt aangevangen met een grote beurt (MVG) waarbij alle kanalen en de  afzuig-unit gereinigd worden en afgewisseld met een kleine beurt (MVK) waarbij alleen de afzuig-unit gereinigd wordt. 

4.04 Bij het ventilatie-onderhoudsabonnement moet de afzuig-unit zich in de woning bevinden en het inwendige van de  kanalen zonder bouwkundige activiteiten bereikbaar zijn. 

4.05 Abonnementen zijn toestel- adres- en naamsgebonden en niet overdraagbaar.

 

5.01 Bij niet abonnees en daar waar een abonnement niet van toepassing is, worden de voorrijkosten, arbeidsloon en  eventueel avond/weekendtarief berekend. 

5.02 Betalingen dienen ten alle tijden contant of met pin te geschieden.

5.03 5.02 is niet van toepassing op de zakelijke markt hier geldt betaling binnen 8 dagen na factuurdatum. 

5.04 Wij behouden ons het recht voor kostenstijgingen middels een jaarprijsaanpassing door te berekenen.

5.05 Als er na een gemaakte afspraak niemand thuis blijkt te zijn, behouden wij ons het recht voor, de voorrijkosten in  rekening te brengen. Bij herhaling worden de werkzaamheden geacht te zijn verricht, waarna een rekening volgt. 

 

6.00 Voorwaarden Elektrotechnische installaties en Solar Installaties 

6.01 Op alle door ons geleverde materialen geldt een garantie periode van 2 jaar

6.02 Bij storingen aan uw elektrotechnische installatie behouden wij ons het recht om voorrijdkosten in rekening te brengen

6.03 Bij storingen aan uw elektrotechnische installatie behouden wij ons het recht om arbeidsloon in rekening te brengen

6.04 Op niet door ons geleverde onderdelen verlenen wij en verzorgen wij niet de garantie-afwikkeling of anders overeengekomen.

6.05 Na vervanging van een defect bevonden onderdeel, waarvoor de monteur altijd toestemming vraagt, is restitutie niet mogelijk

6.06 Schades die ten alle tijden door onze monteur overlegd worden die zijn ontstaan door het aanbrengen van uw elektra installatie kunnen niet verhaald worden op LM Totaal Montage

6.07 Op alle door ons gemonteerde Solar componenten heeft u 2 jaar garantie en 10 jaar fabrieksgarantie op de zonnepanelen mits de fabrikant bereikbaar is in deze periode en mits er hetzelfde type paneel nog geproduceerd word

6.08 Bij storingen aan uw Solar Installatie behouden wij ons het recht om voorrijdkosten en/of arbeidsloon in rekening te brengen

  7.01 LM Totaal Montage is slechts gehouden aan het verhelpen van een eventuele storing en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke direct is ontstaan ten gevolge van een storing of reparatie.  

 

Wij verzoeken U alleen in zeer spoedeisende gevallen gebruik te maken van de storingsdienst buiten werktijd, daar deze  maar beperkte mogelijkheden heeft.

© 2020 LM Totaal Montage - Alle rechten voorbehouden